Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án chi tiết

ICON

20 Bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 của Toppy sau đây của Toppy mong rằng sẽ giúp học sinh hệ thống kiến thức và nâng cao kỹ năng giải đề của mình. Đồng thời, phần tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 trọng tâm ở sau phần bài tập và lời giải sẽ giúp bạn ôn tập và luyện đề tốt hơn.

Toppy – Nền tảng giáo dục cho mọi lứa tuổi, chuyên cung cấp tài liệu và kiến thức hữu ích cho các bạn học sinh. Đồng thời, hỗ trợ phụ huynh kèm và giúp con tiến bộ. Tham khảo ngay bộ tài liệu và đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 tại Toppy nhé.

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 (Đề số 1)

A. LISTENING

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

B. PHONETICS

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

C. USE OF ENGLISH

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

D. READING

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

E. WRITING

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 1 (Đề số 1)

A. LISTENING

Listen to Dave talking about his plan for the next week and decide if the statements below are True (T) or False (F).

1.T
2.T
3.F
4.F
5.T

B. PHONETICS

Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others

1.C
2.D
3.A

What is the odd one out?

4. A
5. C

C. LEXICO-GRAMMAR

I. Choose the best answer to complete the following sentences

1.C7.D
2.A8.B
3.B9.C
4.D10.D
5.C11.B
6.B  

II. Give the correct form of the verb in the blank

12. living
13. doesn’t (does not) play
14. reads
15. are wearing

D. READING

I. Read the email, choose the best answer A, B, c or D to the questions below.

1.B3.C
2.B4.C

II. Choose the word (A, B, C, or D) that best fits each of the blank spaces.

1.A4.D
2.B5.A
3.D6.A

E. WRITING:

I. Rewrite the sentence, use the suggested words/phrases. Stay the meaning the same.

1. What awful weather!

2. City life is more interesting than country life.

3. How about going out for a drink now?

II. Rearrange the words to make a meaningful sentence.

1. My class is going camping in Cuc Phuong forest next weekend.

2. I don’t like Joana because she isn’t friendly

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 (Đề số 2)

Find the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.

1. A. templeB. prettyC. dependD. pencil
2. A. elbowB. bowlC. cowD. show
3. A. greatB. cheapC. peaceD. meal
4. A. couchesB. boxesC. housesD. tables

Choose A,B,C,D for each gap in the following sentences.

1. Our school ……………………………………. by green fields.

A. is surrounded

B. is surround

C. surrounds

D. surround

2. My friends want to study in a/an ………….. school because they want to learn English with English speaking teachers there.

A. national

B. international

C. creative

D. boarding

3. They are healthy. They do ……………………… everyday.

A. football

B. physics

C. judo

D. breakfast

4………………….. Lan often ………………….. homework after school?

A. Does/do

B. Is/do

C. Does/doing

D. Is/does

5.Hanh is usually early__________ school because she gets up early.

A. on

B. for

C. at

D. to

6. Would you like to come to my house for lunch?

A. Yes, sure

B. No, I don’t.

C. I’m sorry. I can’t

D. Yes, I would.

7. . Can you ______ the biscuits for me, please?

A. play

B. pass

C. do

D. have

8. Lan has ________________ hair.

A. long black curly

B. long curly black

C. black long curly

D. long black curly

9. Lan often ———— her bike to visit his hometown.

A. drives

B. flies

C. rides

D. goes

10. What would you like to drink now? ——————————————–

A. No, thank you

B. Yes, please

C. I like to do nothing

D. apple juice, please

Put the verbs in brackets in the correct tense form

1. School (finish)—————- at 4.30 pm every day.

2. ————you often (eat) ——-lunch in the school canteen?

3. Listen! ————-they (sing) —- in the classroom?

4. My family likes (spend) ……………………….our summer holidays at the seaside.

5. She (have) ————- long black hair.

Read the passage then answer the questions below.

Hi! I am Vinh. I come from Da Nang, Viet Nam. I like English and I go to English club everyday. My friends like English, too. It is very interesting to learn English. My English teacher is great and funny. She always makes our English lessons new and different. A lot of tourists come to Da Nang every year, so we have more chances to practice our English. This Saturday I am going to Han River with my parents to watch the international firework competition. I hope I will meet many English people there.

1. Which subject does Vinh like ?

……………………………………………………………………

2. What does he do every day?

……………………………………………………………………

3. Is it interesting to learn English?

……………………………………………………………………

4. Where is Vinh going to this Saturday?

……………………………………………………………………

5. How is his English teacher?

……………………………………………………………………

Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. I don’t have a bookshelf in my room.

There——————————————————————————

2. The note book is on the book.

The book ————————————————————————

3. The car is in front of the bus.

The bus —————————————————————————-

4. Quang is lazier than Ha.

Ha———————————————————————————–

5. A city is noisier than a village.

A village—————————————————————————

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 (Đề số 2)

Find the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.

1.B
2.C
3.A
4.D

Choose A, B, C, D for each gap in the following sentences.

1.A6.D
2.B7.B
3.C8.A
4.A9.C
5.B10.D

Put the verbs in brackets in the correct tense form

1.finishes
2.Do … eat
3.are singing
4.spending
5.has

Read the passage then answer the questions below.

1 – He likes English.

2 – He goes to English club everyday.

3 – Yes, it is.

4 – He is going to Han river this Saturday.

5 – She is great and funny.

Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1 – There isn’t any bookshelf in my room.

2 – The book is under the notebook.

3 – The bus is behind the car.

4 – Ha is more hard-working than Quang.

5 – A village is more peaceful/ quiet than a city.

Kiến thức trọng tâm trong đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

Để hoàn thành tốt đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1, học sinh cần nắm chắc những ngữ pháp đặc biệt quan trọng sau đây.

 
Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1
Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1

1. Thì hiện tại đơn:

* Trường hợp sử dụng:

 • Diễn tả thói quen và hành động lặp đi lặp lại ở hiện tại
 • Nói về chân lý và sự thật hiển nhiên
 • Sử dụng trong thời gian biểu, chương trình hay kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu
 • Sử dụng trong câu điều kiện loại 1
 • Một số cấu trúc khác

* Công thức:

Khẳng định:S + tobe(am/is/are)/V(e/es) + O
Phủ định:

S + tobe + not + O

S + do/does + not + V(nguyên thể) + O

Nghi vấn

Tobe (not) + S + O

What/When/Where/Why + do/does + S + V(nguyên thể) + O

2. Thì hiện tại tiếp diễn

* Trường hợp sử dụng

 • Diễn tả hành động đang diễn ra ở thời điểm nói và kéo dài
 • Trường hợp đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh
 • Nói đến một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch định trước
 • Sử dụng trường hợp không hài lòng hay phàn nàn về hành động gì đó

* Công thức:

Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O
Phủ định:S + am/ is/ are+ not + V_ing + O
Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?

3. Cấu trúc There + tobe

Ở thể khẳng định, There + be +… có 3 nguyên tắc sử dụng cấu trúc

 • Nguyên tắc 1: There is + singular noun (danh từ số ít)
 • Nguyên tắc 2: There are + plural noun (danh từ số nhiều)
 • Nguyên tắc 3: There is + uncountable noun (danh từ không đếm được)

Tương tự, thể phủ định của There + be + … có 3 nguyên tắc

Nguyên tắc 1: There is not + singular noun

Nguyên tắc 2: There are not + plural noun

Nguyên tắc 3: There is not + uncountable noun

4. Prepositions of place (Giới từ chỉ địa điểm)

Danh sách các giới từ chỉ địa điểm thông dụng và thường xuất hiện trong đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1:

In

betweenUnderAboveToOnto

At

behindBelowAcrossIntoFrom

By, next to, beside, near

in front ofOverThroughTowards 

5. Động từ Tobe, have

* Trường hợp sử dụng Tobe miêu tả
– Dùng để miêu tả ngoại cảnh hoặc tính cách

– Ngữ pháp: S + tobe + adj

Ví dụ: He is very funny

* Trường hợp sử dụng have miêu tả

– Thường dùng để miêu tả ngoài hình

– S + have/has + (a/an) + adj + body part

Ví dụ: She has a long hair

6. The Present Continuous to talk about the future (Thì hiện tại tiếp diễn để nói về các dự định trong tương lai)

* Trường hợp sử dụng:

Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để nói về sự sắp xếp cho các sự kiện vào thời điểm muộn hơn bây giờ.

Có một gợi ý rằng nhiều hơn một người biết về sự kiện này, và một số sự chuẩn bị đã xảy ra.

 •  I’m having dinner with friends tonight.
  (Tối nay tôi sẽ dùng bữa tối với bạn bè)
 • She’s meeting David at the train station tomorrow.
  (Ngày mai cô ấy sẽ gặp David tại ga xe lửa)

Đây là những ngữ pháp nền tảng thường được vận dụng trong đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 và ở lớp học cao hơn. Học sinh cần ôn tập và nắm thật vững những phần kiến thức này.

>>> Có thể bạn quan tâm: Kho đề thi, bài tập tự luyện dành cho học sinh lớp 6

Toppy – Hỗ trợ đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 đạt điểm cao

Toppy là nền tảng giáo dục trực tuyến cho mọi lứa tuổi. Chúng tôi chuyên cung cấp tài liệu, kiến thức hữu ích và hỗ trợ học sinh đạt điểm cao trong đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1.

Tại Toppy không chỉ có các giáo viên chuyên nghiệp, phương pháp giáo dục tiên tiến, mà còn áp dụng nhiều trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, đánh giá kết quả học tập và nhắc nhở học sinh học bài mỗi ngày.

Đây không chỉ là điều kiện để các em nâng cao điểm số trong đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1. Học sinh sớm có cơ hội thực hành và làm quen với công nghệ giáo dục hàng đầu hiện nay.

Toppy cam kết 100% nâng cao điểm số điểm số môn tiếng Anh cho mọi học sinh, ở mọi lứa tuổi với chi phí online tiết kiệm nhất.

Đăng ký trải nghiệm 120 phút học miễn phí tại Toppy ngay.

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 và ngữ pháp trọng đây trên đây mong rằng đã giúp học sinh ôn tập, hệ thống kiến thức và nâng cao kỹ năng giải đề của mình. Nếu có gì thắc mắc và cần hỗ trợ trong học tập và chuyên môn, hãy liên hệ ngay với Toppy. Tìm hiểu nhiều hơn tại https://toppy.vn

Giới thiệu về TOPPY
ICON

TOPPY nền tảng học trực tuyển áp dụng công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động giúp cho học sinh dễ dàng khắc phục lỗ hổng kiến thức.

Với hàng nghìn chủ điểm kiến thức các môn từ lớp 1 tới lớp 12 và video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng sẽ giúp con chủ động nắm bắt kiến thức và nâng cao điểm số trên lớp