Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 thí điểm chương trình mới

ICON

20 bộ đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 có lời giải chi tiết của Toppy sau đây mong rằng sẽ giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao khả năng giải đề hiệu quả. Để tăng hơn nữa hiệu quả ôn tập, cuối bài viết, chúng tôi luôn tổng hợp những ngữ pháp trọng tâm và có lý giải chi tiết. Nó thực sự sẽ hữu ích đấy. Đừng bỏ lỡ phần tài liệu nào nhé.

Toppy – Ứng dụng học trực tuyến và luyện thi từ lớp 1 – 12, chuyên cung cấp những bộ tài liệu học tập hữu ích cho học sinh. Luôn đồng hành cùng phụ huynh và giáo viên nâng cao và cải thiện khả năng học tập của các em.

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 (Đề số 1)

I. PHONETICS (1p) Choose the word whose underlined part is pronunced differently from the others. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại) (0,5p)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2
Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

II. Choose the word whose main stress is placced differently from the others.(Chọn 1 từ có dấu trọng âm khác với những từ còn lại): (0.5p)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2
Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

B. VOCABULARY & GRAMMAR ( 3ps)

I. Choose the best answer: (Chọn đáp án đúng nhất): (2ps)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

II. Match the sentences in column A with the answers in column B. (Nối các câu ở cột A với câu thích hợp ở cột B): (1p)

ABAnswers

1. What’s the matter with Ba?

a. Neither does my sister.

1-

2. Come and play volleyball, Hoa?

b. Because he missed the bus.

2-

3. I don’t carrots.

c. He has a headache.

3-

4. Why did he come to school late this morning?

d. I’m sorry. I should clean my room?

4-

C. READING: (2ps)

I. Read the passage, then answer the questions below: (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi):

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

D. WRITING (2ps)

I. Do as directed in the brackets. (Làm theo yêu cầu trong ngoặc): (1p)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

II. Write the right form/ tense of the verbs in brackets. (Viết dạng / thì đúng của động từ trong ngoặc):(1p)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

E. LISTENING: (2pts)

I. Listen choose the best answer. (Nghe và chọn đáp án đúng): (1p)

File nghe:

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2
Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

II. Listen and fill in the missing words. (Nghe và điền từ còn thiếu vào ô trống): (.1pt)

File nghe:

What does a “balanced (1) __________” mean? It means you eat a variety of foods without eating (2)___________ much of anything. Moderation is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and healthy. Don’t (3) _____________ about exercise either! We all need exercise. Follow these guidelines and (4)____________ the food you eat – that is the key to a healthy lifestyle.

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 (Đề số 1)

I. PHONETICS( 1pt) 0.25 point per correct answer

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại): (0.5pt)

1. A. wanted

2. B. chat

2. Choose the word whose main stress is placced differently from the others.(Chọn 1 từ có dấu trọng âm khác với những từ còn lại): (0.5pt)

1. B. measure

2. C.carelessly

B. VOCABULARY & GRAMMAR ( 3ps) 0.25 point per correct answer

I. Choose the best answer (chọn đáp án đúng nhất)

1. D. neither

5. A. play

2. B. symptoms

6. D. 1954

3. B. carefully

7. A. much

4. C. Ha Noi

8. B weight

II. Match the sentences in column A with the answers in column B. (Nối các câu ở cột A với câu thích hợp ở cột B): (1p)

1-c

2-d

3-a

4-b

C. READING: (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Read the passage, then answer the questions below: (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi): (2pts)

1. Thomas Edison/ He was an inventor.

2. His most famous invention was the electric light bulb.

3. He establishes the first central power station in New York City.

4. During his lifetime he invented over 1.300 things including the gramophone and motion pictures.

D. WRITING (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Do as directed in the brackets. (Làm theo yêu cầu trong ngoặc): (1p)

1. I like walking more/better than riding a bike.

2. He is a careful driver.

3. Bao loves cartoons and I love cartoons, too./ So do I.

4. Do you like the countryside? Why? Why not? (Students’ answers)

II. Write the right form/ tense of the verbs in brackets. (Viết dạng / thì đúng của động từ trong ngoặc):(1p)

1. Yesterday was Sunday. I visited my grandfathers.

2. He will fly to Bangkok next Sunday.

3. I’d like to watch programs for young people.

E. LISTENING: (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Listen choose the best answer. (Nghe và chọn đáp án đúng): (1p)

1. C. amusement center

2. A. once

3. B. an hour

4. C. addictive

II. Listen and fill in the missing words. (Nghe và điền từ còn thiếu vào ô trống): (.1p)

 1. diet

2. too

3. forget

4. healthy

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 thí điểm số 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0.5m)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2
Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

II. Choose the best word for the sentence (1.5m)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

III. Read the text. (2ms)

Last summer, Mary and her parents went to Colorado for their vacation. They visited a national park, where they camped in their tent for a week. They went fishing one morning. Mary’s mother caught a very big fish, but her father didn’t catch anything. They enjoyed cooking and eating the fish for dinner. It was delicious. She likes fresh fish very much.

a/Decide True(T) or False(F) statements (1m)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

b/Answer the questions.(1m)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2
Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

IV. Writing (2ms)

a/Do as directed in bracket (1m)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

b/ Give the correct form of word in brackets (1m)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

V. Listen (2ms)

a/ Listen and choose the correct answer (1m)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

b/ Listen and write True (T) or False (F) (1m)

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2
Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 thí điểm số 2

I. (0.5m) (Mỗi câu đúng 0.25m)

1. C

2. B

II. (1.5ms) (Mỗi câu đúng 0.25m)

1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

III.(2ms)

a.(1m) (Mỗi câu đúng 0.25m)

1. F

2. T

3. F

4. T

b.(1m) (Mỗi câu đúng 0.5m)

1. Mary and her parents went to Colorado for their vacation

2. Yes, they did

IV. Writing (2ms)

a/Do as directed in bracket (1m) (Mỗi câu đúng 0.25m)

1. How heavy is your friend ?.

2. well

3. How tall is your sister ?

4. either

b/ Give the correct form of word in brackets (1m) (Mỗi câu đúng 0.25m)

1. didn’t play

2. do.

3. help

4. ate

V. Listen (2ms)

a/ Listen and choose the correct answer (1m) Mỗi câu đúng 0.25m

1. D

2. A

3. B

4. C

b/ Listen and fill in the gaps with one missing word (1m) Mỗi câu đúng 0.25m

1. T

2. T

3. F

4. F

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 học kì 2 trọng tâm

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 tổng hợp nhiều cấu trúc ngữ pháp của cả chương trình và các lớp học dưới. Mong muốn giải đề chính xác, nhanh chóng và đạt điểm cao, học sinh cần đâu tư thời gian để ôn tập chăm chỉ.

Những kiến thức ngữ pháp trọng tâm trong đề thi tiếng Anh lớp 7 mà Toppy tổng hợp dưới đây mong rằng sẽ giúp học sinh ôn tập nhẹ nhàng hơn và rút ngắn thời gian ôn tập cho các em.

1. Cách dùng Use to

Thường được sử dụng để diễn tả thói quen trong quá khứ mà hiện tại không còn nữa. Dịch là: đã từng

 • S + Used to + V(nguyên thể) + O
 • S + didn’t used to + V(nguyên thể) + O
 • Did + S + use to + V(nguyên thể) + O

2. Cách dùng tính từ “ed” và “ing”

– Khi thêm hậu tố “ed” hoặc “ing” vào một động từ sẽ chuyển từ đó thành một tính từ.

Ví dụ: Develop –> developed, developing

– Ta thêm hậu tố “ed” để diễn tả cảm giác, cảm xúc của một ai đó khi bị một sử vật, sự việc tác động.

Ví dụ: The video is so long, and he is bored.

– Thêm hậu tố “ing” để diễn ra tính chất của sự việc.

Ví dụ: The video was interesting.

3. Cách sử dụng từ nối: ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS (Mặc dù)

Ta sử dụng: Although/ though/ even though/ much as + clause

Sử dụng: Despite/ in spite of + N

4. Cách dùng từ để hỏi (Wh, H)

Từ để hỏi được chia thành 2 dạng: Wh và H

 • Nhóm từ để hỏi bắt đầu bằng Wh, gồm: What: cái gì, Where: ở đâu, When: khi nào, Who: ai, Why: tạ sao
 • Nhóm từ để hỏi bắt đầu bằng How: How far: khoảng cách bao xa?, How many: hỏi về số lượng (dùng cho danh từ đếm được), How much: hỏi về số lượng (dùng cho danh từ không đếm được), How often: hỏi tần suất, How long: hỏi thời gian

5. Các thì trọng tâm

Thì Tương lai tiếp diễn

Ta sử dụng thì Tương lai tiếp diễn để diễn tả hành động đang xả ra ở thời điểm tương lai.

Công thức:

(+) S + will be+ V-ing

(-) S+ will not/ won’t be + V-ing

(?) Will + S + be + V-ing?

Thể bị động Tương lai đơn

Ta thường dùng thể bị động của thì Tương lai đơn khi tân ngữ của câu không quan trọng hoặc không ai biết là thực hiện hành động. Nếu vẫn muốn thêm chủ thể thực hiện hành động thì dùng “by”

Thể bị động để nhấn mạnh việc được tác động của sự vật nói đến.

Công thức:

(+)S + will be+ V(p2)

(-) S+ won’t be + V(p2)

(?) Will + S + be V(p2)?

6. Cách dùng so sánh với More, less, fewer

Ta dùng lessfewer để nói về số lượng ít hơn.

Công thức:

 • S+ V+ less + N (không đếm được)
 • S+ V+ fewer + N (đếm được)

Ta sử dụng more để nói về số lượng nhiều hơn.

Công thức:

S+ V+ more (danh từ đếm được và không đếm được)

7. Cách sử dụng Câu hỏi đuôi

Lưu ý cần nhớ:

 • Câu trước thể khẳng định, câu hỏi đuôi ở thể phủ định
 • Câu trước ở thể phủ định, câu hỏi đuôi ở thể khẳng định
 • Vế câu hỏi đuôi chỉ sử dụng các đại từ: I, you, we, they, he, she, it, there
 • Vế câu hỏi đuôi phải ở dạng viết tắt

Những ngữ pháp trên đây không hề quá khó hiểu và phức tạp phải không. Nhưng đừng chủ quan và hãy luôn học cẩn thận, bởi không chỉ trong đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2, mà ở các cấp học cao hơn, thậm chí là trong kỳ thi Ielts, Toeic,…đều vận dụng đấy.

>>> Xem thêm: Bài tập toán lớp 7: Tuyển tập bộ đề hay & lời giải chi tiết

Toppy – Hỗ trợ đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 đạt điểm cao

Toppy là nền tảng giáo dục trực tuyến cho mọi lứa tuổi. Chúng tôi chuyên cung cấp tài liệu, kiến thức hữu ích và hỗ trợ học sinh đạt điểm cao trong đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2.

Tại Toppy không chỉ có các giáo viên chuyên nghiệp, phương pháp giáo dục tiên tiến, mà còn áp dụng nhiều trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, đánh giá kết quả học tập và nhắc nhở học sinh học bài mỗi ngày.

Đây không chỉ là điều kiện để các em nâng cao điểm số trong đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2. Học sinh sớm có cơ hội thực hành và làm quen với công nghệ giáo dục hàng đầu hiện nay.

Toppy cam kết 100% nâng cao điểm số điểm số môn tiếng Anh cho mọi học sinh, ở mọi lứa tuổi với chi phí online tiết kiệm nhất.

Đăng ký trải nghiệm 120 phút học miễn phí tại Toppy ngay.

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 và ngữ pháp trọng đây trên đây mong rằng đã giúp học sinh ôn tập, hệ thống kiến thức và nâng cao kỹ năng giải đề của mình. Nếu có gì thắc mắc và cần hỗ trợ trong học tập và chuyên môn, hãy liên hệ ngay với Toppy. Tìm hiểu nhiều hơn tại https://toppy.vn

Giới thiệu về TOPPY
ICON

TOPPY nền tảng học trực tuyển áp dụng công nghệ AI nhắc học thông minh, chấm chữa bài tự động giúp cho học sinh dễ dàng khắc phục lỗ hổng kiến thức.

Với hàng nghìn chủ điểm kiến thức các môn từ lớp 1 tới lớp 12 và video bài giảng sinh động, hấp dẫn, lộ trình học rõ ràng sẽ giúp con chủ động nắm bắt kiến thức và nâng cao điểm số trên lớp